Vendimet e Bordit të BQK-së më 20 dhjetor 2022

21/12/2022

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 20 dhjetor 2022, mori vendimet si në vijim:

  • Vendim për miratimin e Buxhetit të BQK-së për vitin 2023;
  • Vendim për miratimin e Rregullores për qasje në llogari pagese me shërbime bazike;
  • Vendim për miratimin e Planit Vjetor të Auditimit të Brendshëm për vitin 2023.