Vendimet e Bordit të BQK-së më 20 dhjetor 2021

23/12/2021

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 20 dhjetor 2021, mori vendimet si në vijim:

  • Vendim për miratimin e Buxhetit Vjetor të BQK-së për vitin 2022;
  • Vendim për miratimin e Pasqyrave Financiare të BQK-së për tremujorin e tretë të vitit 2021.

Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.