Vendimet e Bordit të BQK-së më 16 mars 2020

16/03/2020

Si pasojë e rrethanave të krijuara me rastin e pandemisë së virusit Covid 19 (coronavirus), Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më datë 16 mars 2020 mori vendimet si në vijim: 

  • Vendim për miratimin e rialokimit/shtimit të Buxhetit 2020 lidhur me shpenzimet operative të jashtëzakonshme;
  • Vendim për delegimin e autorizimeve tek Bordi Ekzekutiv për marrjen e veprimeve adekuate të nevojshme dhe në kohë për përmbushjen e masave aktuale të dala nga vendimet e Qeverisë së Republikës së Kosovës si rezultat i gjendjes emergjente në shëndetin publik.