Vendimet e Bordit të BQK-së më 15 shtator 2015

15/09/2015

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e njëqindepestë  të mbajtur më 15 shtator 2015, miratoi vendimet si në vijim:

Miratoi Rishikimin e Buxhetit të BQK-së për vitin 2015.

Miratoi emërimin e z. Nuhi Ahmetit për   anëtar  të Komitetit të Auditimit.