Vendimet e Bordit të BQK-së më 15 nëntor 2022

16/11/2022

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 15 nëntor 2022, mori vendimet si në vijim:

• Vendim për emërimin e panelit për përzgjedhjen e Guvernatorit të Bankës Qendrore.

Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me:

• Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.