Vendimet e Bordit të BQK-së më 12 qershor 2020

12/06/2020

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 12 qershor 2020,  mori vendimet si në vijim: 

  • Vendim për miratimin e Rregullores për Zbatimin e Sistemit Bonus-Malus;
  • Vendim për miratimin e Rregullores për Mbajtjen e Shënimeve në Fondet Pensionale dhe Ofruesit e Pensioneve;
  • Vendim për miratimin e Rregullores për Regjistrimin e Institucioneve Mikrofinanciare;
  • Vendim për miratimin e Raportit Vjetor 2019;
  • Vendim për miratimin e Pasqyrave Financiare Vjetore 2019.