Vendimet e bordit të BQK-së më 10 gusht 2023

10/08/2023

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 10 gusht 2023, mori vendimet si në vijim:

• Vendim për shfuqizimin e Vendimit nr. 6/2023;

• Vendim për emërimin e z. Dardan Fusha Ushtrues i Detyrës së Zëvendësguvernatorit për Operacione Bankare.