Vendimet e Bordit të BQK-se më 05 dhjetor 2019

06/12/2019

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 05 dhjetor 2019,  mori vendim si në vijim: 

  • Vendim për miratimin e Buxhetit të BQK-së për vitin 2020.

Bordi i Bankës Qendrore gjithashtu u njoftua me Raportin Gjashtëmujor të Auditimit të Brendshëm.