Vendimet e Bordit të BQK-së më 28 shkurt 2022

28/02/2022

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 28 shkurt 2022, mori vendimin si në vijim:

Vendim për emërimin e dy (2) anëtarëve të Komitetit të Auditimit nga radhët e anëtarëve joekzekutivë të Bordit të Bankës Qendrore.

Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.