Vendimet e Bordit të BQK-së 31 maj 2018

01/06/2018

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 31 maj 2018, miratoi si në vijim:
-          Pasqyrat Financiare të BQK-së për vitin 2017 dhe Raportin e Auditorit të Pavarur;
-          Raportin vjetor të BQK-së 2017; dhe
-          Sekretarin e Bordit të Bankës Qendrore
 
Bordi i Bankës Qendrore u njoftua edhe me raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.