Vendimet e Bordit të BQK-së 30 korrik 2018

30/07/2018

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 30 korrik 2018, miratoi si në vijim: 

- Pasqyrat Financiare për tremujorin e dytë të vitit 2018;
Bordi i Bankës Qendrore, gjithashtu u informua për industrinë e sigurimeve dhe u njoftua me raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.