Vendimet e Bordit të BQK-së 30 gusht 2018

30/08/2018

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 30 gusht 2018, miratoi si në vijim:
- Rishikimin e Buxhetit 2018;
Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me raportin gjashtëmujor janar-qershor 2018 të Auditimit të Brendshëm dhe raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.