Vendimet e Bordit të BQK-së 29 mars 2018

30/03/2018

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 29 mars 2018 miratoi:
- Rregulloren për Licencimin e Trajtuesve të Dëmeve në Sigurime.