Vendimet e Bordit të BQK-së më 9 nëntor 2012

09/11/2012

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e gjashtëdhjetenjëtë të mbajtur më 9 nëntor 2012, mori vendimet si në vijim:

• Miratoi Rregulloren për licencimin e bankave dhe degëve të huaja

• Miratoi Rregulloren për hapjen e zyrave përfaqësuese brenda dhe jashtë Republikës së Kosovës

• Miratoi Rregulloren për hapjen dhe mbylljen brenda dhe jashtë Republikës së Kosovës të degëve dhe subjekteve të varura të bankave

• Miratoi Rregulloren për bashkimet dhe përvetësimet e bankave

• Miratoi Rregulloren për publikimin e informacionit nga bankat

• Miratoi Rregulloren për auditimin e jashtëm të bankave

• Miratoi Rregulloren për raportimin e bankave në BQK

• Miratoi Rregulloren për menaxhimin e rrezikut kreditor

• Miratoi Rregulloren për mbikëqyrjen e konsoliduar të grupeve bankare

• Miratoi Rregulloren për kontrollet e brendshme dhe auditimin e brendshëm

• Miratoi Rregulloren për kufizimet në mbajtjen e pasurisë së paluajtshme dhe të luajtshme

• Miratoi Rregulloren për rrezikun nga aktiviteti me valuta të huaja

• Miratoi Rregulloren për depozitën ekuivalente me kapitalin për degët e bankave të huaja

• Miratoi Rregulloren për drejtorët dhe menaxherët e lartë të bankave

• Miratoi Rregulloren për ekspozimet e mëdha

 

Këto rregullore do të hyjnë në fuqi më 3 dhjetor 2012: