Vendimet e Bordit të BQK-së më 7 mars 2013

07/03/2013

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e gjashtëdhjeteshtatë të mbajtur më 7 mars 2013, mori vendimet si në vijim:
 
•         Miratoi  vendimin për publikimin e shpalljes për plotësimin e pozitës të anëtarit jo-ekzekutiv të Bordit të BQK-së dhe Emëroi i Panelin për përzgjedhjen e anëtarit jo-ekzekutiv të Bordit të BQK-së.