Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 maj 2012

31/05/2012


Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e pesëdhjetepestë të mbajtur më 31 maj 2012, mori vendimet si në vijim:
 
•         Bordi miratoi Raportin Vjetor  të BQK-së për vitin 2011
•         Bordi miratoi Pasqyrat financiare të BQK-së për vitin 2011 dhe Raportin e Auditorit të jashtëm
•         Bordi miratoi Pasqyrat financiare për tremujorin e parë 2012