Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 janar 2013

31/01/2013

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e gjashtëdhjetepestë të mbajtur më 31 janar 2013, mori vendimet si në vijim:

 

·         Shfuqizoi Rregullën VIII për Qeverisjen e Bankave