Vendimet e Bordit të BQK-së më 30 maj 2013

30/05/2013

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e shtatëdhjetë të mbajtur më 30 maj 2013, mori vendimet si në vijim:
 
•         Miratoi Pasqyrat Financiare të BQK-së për tremujorin e parë të vitit 2013
•         Miratoi i Strukturën Organizative të BQK-së