Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 nëntor 2012

29/11/2012

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e gjashtëdhjetedytë të mbajtur më 29 nëntor 2012, mori vendimet si në vijim:
 
•         Emëroi Z. Sejdi Rexhepin për Kryetar të Bordit të Bankës Qendrore
•         Miratoi  plotësimin e Rregullores mbi ekspozimet e mëdha
•         Miratoi Rregulloren për Menaxhimin e Rrezikut të Likuiditetit
•         Miratoi Rregulloren për Menaxhimin e Rrezikut Operacional
•         Miratoi Rregulloren për Adekuatshmërinë e Kapitalit të Bankave
•         Miratoi Rregulloren për Ndryshimet në Llogaritë e Kapitalit të Bankave
•         Miratoi Rregulloren për Kreditë e Personave të Ndërlidhur
•         Miratoi Rregulloren për Normën Efektive të Interesit dhe Kërkesat për Shpalosje