Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 gusht 2014

29/08/2014

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e tetëdhjetetetë të mbajtur më 29 gusht 2014, miratoi vendimet si në vijim:

 

• Miratoi Statutin e Komitetit të Auditimit të BQK-së

• Miratoi Rregulloren për Licencimin e Ndërmjetësuesve në Sigurime

• Miratoi  Raportin gjashtëmujor janar-qershor 2014 të Departamentit të Auditimit të Brendshëm