Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 gusht 2013

30/08/2013

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e shtatëdhjetepestë të mbajtur më 29 gusht 2013, mori vendimet si në vijim:

 

 

·         Emëroi  z. Fehmi Mehmetin për Zëvendësguvernator të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës

 

·         Emëroi  anëtarin joekzekutiv të Bordit të Bankës Qendrore z. Bedri Pecin për  anëtar të Komitetit të Auditimit të BQK-së

 

·         Miratoi Rregulloren për menaxhimin e rrezikut kreditor për IMF

 

·         Miratoi Rregulloren për raportimin e institucioneve mikrofinanciare në BQK

 

·         Miratoi Rregulloren për kontrollet e brendshme dhe funksionimin e auditimit të brendshëm për IMF

 

·         Miratoi Rregulloren për  normën efektive të interesit dhe kërkesat për shpalosje për IMF

 

·         Miratoi Rregulloren për menaxhimin e rrezikut të likuiditetit për IMF

 

·         Miratoi Rregulloren për auditimin e jashtëm të institucioneve mikrofinanciare

 

·         Miratoi Rregulloren për kufizimet në mbajtjen e pasurisë së paluajtshme dhe të luajtshme për IMF