Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 dhjetor 2011

29/12/2011

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e dyzetenëntë të mbajtur më 29 dhjetor 2011, mori vendimet si në vijim:
• Miratoi Rregulloren për mbështetje  emergjente për Likuiditet
• Miratoi Rregulloren mbi depozitimin e aseteve si garancë, mjaftueshmerisë së kapitalit, raportim financiar, menaxhimin e riskut, investimeve dhe likuiditetin.
• Miratoi Buxhetin e BQK-së për vitin 2012