Vendimet e Bordit të BQK-së më 27 tetor 2011

27/10/2011

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e dyzeteshtatë të mbajtur më 27 tetor  2011, mori vendimet si në vijim:
 Miratoi Pasqyrat financiare për tremujorin e tretë 2011 dhe  Realizimi i Buxhetit.