Vendimet e Bordit të BQK-së më 27 shkurt 2014

27/02/2014

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e tetëdhjetenjë të mbajtur më 27 shkurt 2014, mori vendimin si në vijim:
Bordi miratoi Vendimin për  shpalljen  e pozitës për një anëtar joekzekutiv të Bordit të Bankës Qendrore dhe emëroi  Panelin për zbatimin e procesit për përzgjedhjen e anëtarit joekzekutiv të  Bordit të Bankës Qendrore