Vendimet e Bordit të BQK-së më 27 mars 2014

27/03/2014

 Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e tetëdhjetenjë të mbajtur më 27 mars 2014, mori vendimin si në vijim:
  • Bordi miratoi Planin e Punës të Departamentit të Auditimit të Brendshëm për vitin 2014