Vendimet e Bordit të BQK-së më 27 korrik 2012

28/07/2012

Vendimet e Bordit të BQK-së më 27 korrik 2012

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e pesëdhjeteshtatë të mbajtur më 27 korrik 2012, mori vendimet si në vijim:
 
•         Bordi miratoi Pasqyrat Financiare të BQK-së për tremujorin e dytë 2012
•         Bordi miratoi Rregulloren për Fondin e Kompensimit të Byrosë Kosovare të Sigurimeve
•         Bordi miratoi Rregulloren mbi kushtet e përgjithshme të policës së sigurimit nga autopërgjegjësia
 
•         Bordi miratoi Rregulloren mbi implementimin e sistemit bonus-malus