Vendimet e Bordit të BQK-së më 27 dhjetor 2012

27/12/2012

 Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e gjashtëdhjetetretë të mbajtur më 27 dhjetor 2012, mori vendimet si në vijim: ·        

Miratoi Buxhetin e BQK-së për vitin 2013·        

 Miratoi Rregulloren mbi Procedurat e Trajtimit të Kërkesave për Kompensimin e Dëmeve që Rrjedhin nga Sigurimi i Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia·       

  Vendosi për shpalljen e pozitës së Guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës.       Emëroi  anëtarin e Komitet të Auditimit të BQK-së .