Vendimet e Bordit të BQK-së më 26 shtator 2013

27/09/2013

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e shtatëdhjetegjashtë të mbajtur më 26 shtator 2013, mori vendimet si në vijim:

 

•         Miratoi Rregulloren për procedurat e shqiptimit të ndëshkimeve administrative

•         Miratoi Rialokimin e shpenzimeve buxhetore për Swift të BQK-së për vitin 2013