Vendimet e Bordit të BQK-së më 26 prill 2013

26/04/2013

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e gjashtëdhjeteshtatë të mbajtur më 26 prill 2013, mori vendimet si në vijim:
 
•         Miratimi i ndryshimit të Rregullores për Adekuatshmërinë e Kapitalit të Bankave
•         Miratimi i ndryshimit të Rregullores për Ekspozimet e Mëdha
•         Miratimi i ndryshimit të Rregullores për Menaxhimin e Rrezikut Kreditor
•         Miratimi i ndryshimit të Rregullores për Mbikëqyrjen e Konsoliduar të Grupeve Bankare