Vendimet e Bordit të BQK-së më 26 nëntor 2013

26/11/2013

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e shtatëdhjetetetë të mbajtur më 26 nëntor 2013, mori vendimet si në vijim:

•         Miratoi  Buxhetin e BQK-së për vitin 2014

•         Miratoi  Rregulloren për  Kliringun dhe Funksionimin e Llogarive për Shlyerje

•         Miratoi Rregulloren për Skemën e Debitimit Direkt të Sistemit Elektronik të Kliringut Ndërbankar