Vendimet e Bordit të BQK-së më 26 dhjetor 2013

26/12/2013

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e shtatëdhjetenëntë të mbajtur më 26 dhjetor 2013, mori vendimet si në vijim:
 
•         Miratoi  ndyshimin e Rregullorës për Pagesat Ndërkombëtare
•         Miratoi ndryshimin  e Rregullorës mbi Statistikat e Bilancit të Pagesave dhe Pozicionit të Investimeve Ndërkombëtare