Vendimet e Bordit të BQK-së më 24 tetor 2012

24/10/2012Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e gjashtëdhjetë të mbajtur më 24 tetor 2012, mori vendimet si në vijim:
 
 
•         Bordi miratoi Pasqyrat Financiare të BQK-së për tremujorin e tretë 2012