Vendimet e Bordit të BQK-së më 24 shkurt 2012

24/02/2012

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e pesëdhjetedytë të mbajtur më 24 shkurt 2012, mori vendimet si në vijim:
 
• Bordi miratoi Rregulloren për Regjistrin e Kredive.
• Bordi miratoi Planin vjetor të Auditimit të Brendshëm për vitin 2012.