Vendimet e Bordit të BQK-së më 24 prill 2014

24/04/2014

Vendimet e Bordit të BQK-së më 24 prill 2014


Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e tetëdhjetetretë të mbajtur më 24 prill 2014, mori vendimin si në vijim:
•Miratimin e vendimit për publikimin e rishpalljes për plotësimin e pozitës të anëtarit jo-ekzekutiv të Bordit të BQK-së dhe Emërimin ePanelit për përzgjedhjen e anëtarit jo-ekzekutiv të Bordit të BQK-së;
•Miratimin  e Pasqyrave financiare të BQK-së për tremujorin e parë 2014.