Vendimet e Bordit të BQK-së më 16 qershor 2014

17/06/2014

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e tetëdhjetegjashtë të mbajtur më 16 qershor 2014, miratoi vendimet si në vijim:
 
•  Miratoi Raportin Vjetor të BQK-së për vitin 2013 , dhe
•  Miratoi Pasqyrat Financiare të BQK-së për vitin 2013 dhe Raportin e Auditorit të jashtëm.