Vendimet e Bordit të BQK-së më 13 janar 2012

13/01/2012

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e pesëdhjetë të mbajtur më 13 janar 2012, mori vendimet si në vijim:

• Miratoi Rregulloren për Mjaftueshmërin e Kapitalit
• Miratoi Rregulloren mbi Ekspozimet e Rrezikut Kreditor
• Miratoi Rregulloren mbi Minimumin e Rezervave të Bankës