Vendimet e Bordit të BQK-së më 12 qershor 2013

12/06/2013

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e shtatëdhjetenjë të mbajtur më 12 qershor 2013, mori vendimet si në vijim:

•         Miratoi  Raportin vjetor të BQK-së për vitin 2012

 

•         Miratoi  Pasqyrat financiare të BQK-së për vitin 2012 dhe Raportin e Auditorit të jashtëm

 

•         Miratoi Vendimin për rishpallje për pozitën  e një anëtari joekzekutiv të Bordit të Bankës Qendrore