Vendimet e Bordit të BQK-së më 10 qershor 2011

10/06/2011

Vendimet e Bordit të Bankës Qendrore nga mbledhja e mbajtur më 10 qershor 2011:
 
1. Raporti vjetor i BQK-së për vitin 2010
2. Pasqyrat financiare të BQK-së për vitin 2010 dhe opinioni i Auditorit të Jashtëm
3. Rregullore për Plotësimin e Rregullës bankare XVI  për Regjistrimin, mbikëqyrjen dhe veprimtaritë e Institucioneve financiare jobankare
4. Raporti vjetor i Shefit të Auditimit të Brendshëm për vitin 2010