Vendimet e Bordit të BQK-së më 1 shtator 2011

01/09/2011

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e dyzetepestë të mbajtur më 1 shtator 2011, mori vendimet si në vijim:

• Emëroi z. Lulzim Ismajlin për  zëvendësguvernator.

• Emëroi z. Arben Dërmakun për anëtar të jashtëm  në Komitetin e Auditimit të Brendshëm të BQK-së.