Vendimet e Bordit të BQK-së më 1 gusht 2013

01/08/2013

 Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e shtatëdhjetekatër të mbajtur më 1 gusht 2013, mori vendimet si në vijim:
•Emëroi z. Fatmir Gashin për Zëvendësguvernator të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës