Vendimet e Bordit të BQK-së 24 dhjetor 2010

28/12/2010

Njoftim me Vendimet e Bordit

Bordi  i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen  e tridhjetepesë të mbajtur më 23 dhjetor  2010 miratoi vendimin si në vijim:

 ·         Vendim 33/2010: Bordi miratoi Buxhetin e BQK-së  për vitin 2011.