Vendimet e Bordit të BQK-së 14 janar 2011

14/01/2011

Bordi  i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen  e tridhjetegjashtë të mbajtur më 13 janar 2011 miratoi vendimin si në vijim:
Vendim 1/2011: Bordi miratoi vendimin për emërimin e Panelit për zbatimin e procesit për emërimin e Guvernatorit të BQK-së.