Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më datë 29 prill 2015

24/06/2015

Në takimin nr. 09/2015,  29 prill 2015.

Bordi Ekzekutiv ka miratuar licencën përfundimtare për Kompaninë e Sigurimeve “Prisig”.