Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 29 shtator 2015

29/09/2015

Takim nr. 19/2015, 29 shtator 2015
Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më  29 shtator 2015
1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar revokim të licencës së “ENB Consulting GmbH” Ndërmjetësues i Sigurimeve.