Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 29 janar 2016

29/01/2016

 Takim nr. 02/2016, 29 janar 2016

1. Rekomandim për regjistrimin e IFJB për aktivitetin e këmbimit të valutave – “Toti” Prishtinë: Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e Institucionet Financiar Jobankar “Toti” në Prishtinë për aktivitetin e këmbimit të valutave.

2. Bordi Ekzekutiv ka miratuar licencën për Kompaninë e Trajtimit të Dëmeve në Sigurime “Auto-Gutachten” Sh.p.k.