Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 23 mars 2015

24/06/2015

Në takimin  nr. 07/2015,  23 mars 2015.

1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar ndryshimin e emrit të Kompanisë së Sigurimeve nga “Sigma Vienna Insurance Group”-Dega Kosovë në “Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group sh.a.”- Dega Kosovë.

2. Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e N.Sh Këmbimore  “Franga” si zyrë për  këmbimin e valutave.