Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 22 shtator 2014