Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 15 dhjetor 2015

15/12/2015

Takim nr. 25/2015, 15 dhjetor 2015

Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e Institucionit Financiar Jobankar “Kimi” Ferizaj për aktivitetin e këmbimit të valutave.