Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 14 prill 2015

24/06/2015

Në takimin nr. 08/2015, 14 prill 2015, Bordi Ekzekutiv unanimisht ka miratuar ndryshimin e emrit të IFJB nga “DMTH” në “Moneta” sh.p.k.