Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 5 prill 2019

05/04/2019

Takim nr. 08/2019, 5 prill 2019

Bordi Ekzekutiv ka miratuar Manualin e mbikëqyrjes së bazuar në rrezik për fondet pensionale.

Bordi Ekzekutiv ka miratuar licencimin e kompanisë së brokerimit “Alberti – Broker i Sigurimeve” si ndërmjetësues në sigurime.